M

020-123 45 67

klantenservice@ipuzzel.be

Disclaimer en Gebruiksvoorwaarden iPuzzel

1. Algemeen

De website, www.ipuzzel.be, hierna te noemen “Comhouse B.V.”, wordt gemaakt en onderhouden door Axoi, gevestigd te Haarlem.

Op het gebruik van deze website zijn onze gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website verklaart u zich akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

Deze website voldoet aan de meldingsplicht in het kader van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

2. Gebruiksvoorwaarden

Comhouse B.V. raadt gebruikers aan die internetinstellingen te activeren die nodig zijn voor een optimaal gebruik van deze website.

Axoi is exclusief rechthebbende op de gehele inhoud van deze website. De intellectuele eigendomsrechten, inclusief de auteursrechten die rusten op Comhouse B.V., inclusief op alle subdomeinen aanwezige materialen en merkrechten, behoren toe aan Comhouse B.V. of zijn aan haar in licentie verstrekt door derden. De gebruiker van Comhouse B.V. heeft geen licentie voor of recht op het gebruik van deze merken. Alle informatie en materialen, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, software, teksten, gegevens, grafische voorstellingen, afbeeldingen, geluiden, video’s, logo’s, iconen of html-codes en andere coderingen, die zich op Comhouse B.V. bevinden, mogen niet worden gepubliceerd, gewijzigd, gekopieerd, gereproduceerd, of op elke andere wijze worden bewerkt buiten de omgeving van Comhouse B.V. zonder voorafgaande toestemming van Comhouse B.V. Een inbreuk op de rechten van deze website zijn strafbaar.

Het is niet toegestaan Comhouse B.V. of enig onderdeel ervan te bewerken voor eigen gebruik of voor derden door middel van geautomatiseerde middelen (bijvoorbeeld: ‘scrapen’, ‘crawlen’, ‘spideren’, ‘phishing’, ‘hacken’, etc) om systematisch informatie te onttrekken aan of om de inhoud en gegevens van deze website via links te koppelen aan websites van derden.

Comhouse B.V. behoudt zich het recht voor gebruikers de toegang tot Comhouse B.V. en/of gekoppelde diensten te blokkeren wegens gewichtige reden (bijvoorbeeld: inbreuk op de gebruiksvoorwaarden, frauduleuze poging, etc).

Comhouse B.V. is gerechtigd de gebruiksvoorwaarden van Comhouse B.V. te allen tijde te wijzigen of te vernieuwen zonder een verplichting tot mededeling aan de gebruikers. Wij adviseren u daarom regelmatig de pagina’s met de gebruiksvoorwaarden van deze website te controleren. De gebruiksvoorwaarden zijn op www.ipuzzel.be beschikbaar via de link ‘Disclaimer’.

U bent te allen tijde gehouden aan de op dat moment geldende gebruiksvoorwaarden.

3. Disclaimer

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is.